script logo
Kooperatioun Bildung Logo

Zweeten nationalen Austauschdag zum Thema Kooperatioun - Är Kooperatioun, ee grousse Succès

De Samschdeg, den 12. Oktober 2019 huet vun 9 bis 15 Auer den zweeten nationalen Austauschdag zum Thema Kooperatioun tëschent Schoul a Maison relais stattfonnt.

170 Participanten aus Grondschoulen, Maisons relaisen, Gemengen an aus dem Educatiounsministère hu sech ronderëm d'Thema Kooperatioun an aacht Workshoppen informéiert, inspiréiert an ausgetosch.

Den Virtrag vum Prof. Dr. Emanuela Chiapparini:

https://script.lu/sites/default/files/2019-11/Die%20Zusammenarbeit%20von%20Lehrkraft%20und%20p%C3%A4dagogischer%20Fachkr%C3%A4ft%20als%20notwendiger%20und%20gewinnbringender%20Aspekt.pdf

Bëschschoul Deifferdeng:

https://script.lu/sites/default/files/2019-11/Rapport%20B%C3%ABschschoul%20D%C3%A9ifferdeng.pdf

Schoul Deich Diddeleng:

https://script.lu/sites/default/files/2019-11/Schoul%20Deich%20Diddeleng.pdf

NoPlastic@Deich:

https://script.lu/sites/default/files/2019-11/NoPlastic%40Deich.pdf

Eis Schoul:

https://script.lu/sites/default/files/2019-11/Eis%20Schoul.pdf

Makerspace Gemeng Betzder

https://script.lu/sites/default/files/2019-11/Eis%20Schoul.pdf

 

Hei nach e puer flott Andréck vum Dag:

                  Villmools Merci fir Är Participatioun!